UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU ŽABINEC GDPR

platnost od 1.10.2021

Provozovatel:
heureka.kurdějov vinařství s.r.o.
č.p.16, 693 01 Kurdějov
IČ: 07252943 / DIČ: CZ07252943

Provozovna:
Vinotéka kurdějovských vín
Odpovědný vedoucí: Anna Jevická

Rezervace, uzavření smlouvy

Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře nebo emailem na adresu ubytovatele.

Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši min. 50% z ceny poskytovaných služeb.

Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené v zálohové faktuře. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a následující den po lhůtě splatnosti je rezervace zrušena.

Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu na ubytování.

Zákazník/ubytovaný vyjadřuje úhradou zálohové faktury souhlas s výší stornopoplatků, které platí v případě zrušení objednaného ubytování ze strany ubytovaného před začátkem ubytování a jsou zveřejněny na webových stránkách ubytovatele www.zabinec.cz .

Ubytovaný objednáním ubytování a úhradou zálohové faktury souhlasí rovněž s tím, aby ubytovatel v případě zrušení objednaného pobytu ze strany ubytovaného před začátkem ubytování započetl uhrazenou zálohu oproti nároku ubytovatele na úhradu stornopoplatku.

Úhradou zálohové faktury / doplatku za ubytování dále zákazník vyjadřuje souhlas s provozním řádem penzionu Žabinec – penzion, vinotéka, v aktuálním znění.

Uzavřením smlouvy nebo uhrazením zálohy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky.

Storno poplatky při zrušení pobytu:

 • Zrušení zdarma 14 dní před příjezdem
 • 50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 14 dní před příjezdem
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem

Aktuální storno poplatky: https://zabinec.cz/penzion/rezervace/ na odkazu „Obchodní a storno podmínky“.

Nástup ubytování

Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů, probíhá v době od 16:00 do 18:00. Po příjezdu host předloží provozovateli popř. pracovníkovi penzionu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě či v ubytovací knize ubytovatele.

Po zaznamenání údajů bude host seznámen s provozním řádem penzionu a budou hostovi předány klíče od pokoje a hlavních vchodových dveří a host bude ubytován.

Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu. V případě, že zálohová faktura nebyla vystavena, ubytovaný uhradí celou částku za sjednané služby. Přijímáme platební karty.

Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Užívání zařízení penzionu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi, včetně osob se symptomy nemoci COVID-19.

Obecná pravidla ubytování

Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory penzionu a využívat služby s ubytováním spojené. Dveře do ubytovací části se v době přítomnosti ubytovaných hostů zásadně nezamykají.

Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1.000,- Kč.

Host je povinen

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • seznámit se s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji
 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
 • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil(y)
 • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem
 • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna
 • Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.)
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci
 • v pokoji a v prostorách penzionu provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
 • přechovávat psy a jiná zvířata ve všech prostorech penzionu;
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 • kouřit – to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem
 • brát na pokoj sportovní nářadí, kola a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo
 • používat otevřený oheň
 • manipulovat s hasicími přístroji, manipulovat s požárními hlásiči v apartmánech, blokovat přístup k prostředkům požární ochrany, blokovat únikové cesty
 • pohybovat se ve vnitřních prostorách penzionu cyklistických botách tzv. „kufrech“

Skupinové akce

Host je povinen ubytovateli skupinovou akci nahlásit dopředu. Skupinovou akcí se rozumí velká oslava narozenin nebo rozlučka se svobodou apod. netýká se to standardního volnočasového pobytu.

 • Kauce 15.000 Kč – platí se při příjezdu, při podpisu smlouvy o pronájmu
 • Kauce se vrací po kompletním úklidu a kontrole prostor a vybavení. Pokud je vše v pořádku tak se vrací kauce celá na Váš účet. Kauce celá nebo její část propadá, pokud je nalezeno poškození nebo chybějící vybavení.
 • Úklid po akci – host je povinen po takové akci uklidit jak dvorek tak i prostory uvnitř apartmánu (sazba pro úklid, který bude muset být realizován je 500 Kč/hodinu)
 • Noční klid je v 22:00 – doporučujeme proto hostům, aby se přesunuli dovnitř apartmánu

Odpovědnost za škody

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel penzionu ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.

Při opuštění svého apartmánu nebo penzionu vždy zabouchněte dveře.

Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji ani v ostatních prostorách penzionu.

Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá host v plném rozsahu.

Veřejné prostory penzionu jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem v souladu s GDPR. Zásady při zpracování osobních údajů jsou uvedeny na adrese https://zabinec.cz/penzion/rezervace/, na odkazu „Zpracování osobních údajů“ (nebo viz dále).

Odjezd z penzionu

Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10:00 posledního dne pobytu, pokud není domluveno jinak.

Ubytovaný uzamkne apartmán, případně zabouchne vstupní dveře a pokud mu jsou dány i klíče předá klíče provozovateli, pokud není domluveno jinak.

Závěrečná ustanovení

V případě sporu má ubytovaný host právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz 

Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom nebo nebo z důvodu nařízení úřední moci. V případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní plnění.

Velice náš těší, že jste si vybrali právě náš penzion a věřme, že budete mít příjemný pobyt.

Zdraví majitelé Roman & Anna Jevičtí
(jak se pohybovat po areálu a co a jak používat viz Ubytovací informace)

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ubytovaných hostů Žabinec – penzion, vinotéka podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „GDPR“)

Správcem osobních údajů je:
heureka.kurdějov vinařství s.r.o., IČ 07252943, se sídlem Kurdějov 16, 69301 Kurdějov,
tel.: +420  541 246 227,e-mail: info@heurekaguredau.cz

Právní důvody pro zpracování osobních údajů:

 

splnění smlouvy o ubytování a provedení opatření přijatých před jejím uzavřením, ochrana oprávněných zájmů správce pro případ určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků v případném soudním, trestním či správním řízení, ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů v případě krajní nouze a plnění právních povinností správce údajů. Ubytovatel je oprávněn i bez souhlasu ubytovaného jako subjektu údajů zpracovat jeho osobní údaje, které nezbytně potřebuje ke komunikaci s ubytovaným a pro uzavření a plnění smlouvy, a to již v případě poptávky, kdy ke komunikaci s ubytovaným nebo objednatelem ubytovatel potřebuje údaje jako je např. jméno a příjmení, datum narození a adresa pobytu, e-mailová adresa a telefonní číslo. Správce jako ubytovatel má dále oprávněný zájem provádět přímý marketing v podobě zasílání obchodních sdělení. Ubytovatel je povinen umožnit subjektu údajů se kdykoliv se z odběru e-mailových obchodních sdělení odhlásit. Veřejné prostory penzionu včetně parkoviště jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem z důvodu ochrany majetku Ubytovatele a Ubytovaných. Záznamy jsou v souladu s GDPR uchovávány po nezbytně nutnou dobu 14 dnů a poté jsou neprodleně mazány. Přístup k záznamům mají pouze oprávněné osoby Ubytovatele a orgány činné v trestním řízení.

Podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášce obce Kurdějov je správce jako ubytovatel povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl, včetně důvodu, pro které nebyl vybrán poplatek za pobyt. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Podle § 100 a násl. zákona o pobytu cizinců na území ČR je správce jako ubytovatel vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole. Do domovní knihy se zapisují osobní údaje zahraničních hostů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo víza, pokud je uvedeno v cestovním dokladu, počátek a konec ubytování, účel pobytu, adresu trvalého bydliště v zahraničí, adresu pobytu v ČR, pokud ji cizinec má a podpis na předepsaném přihlašovacím tiskopisu A6 ŘSCP č. 4/2015. Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Osobní údaje správce získává od objednatele ubytování nebo od ubytovaných a jejich zákonných zástupců. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy o ubytování a plnění zákonných povinností správce a bez jejich poskytnutí není možné poskytnout ubytovací službu. Osobní údaje budou u správce uloženy pod dobu trvání právního důvodu pro jejich zpracování, nestanoví-li zákon lhůtu delší.

Ubytovaný jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem, má právo požadovat jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz (s výjimkou výše zmíněných právních zákonných důvodů a lhůt pro výmaz), popř. má právo vznést námitku proti zpracování. Domnívá-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se ubytovaný jako subjekt údajů obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).