REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti heureka.kurdějov vinařství s.r.o.

se sídlem: č.p.16, 693 01, Kurdějov identifikační číslo: 07252943 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 107173

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zabinec.cz

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Reklamace upravuje reklamační řád 2021, vypracovaný v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele a v souladu s Občanským zákoníkem. Tento reklamační řád katalogu výrobků heureka.kurdějov vinařství s.r.o.a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a dále na vady způsobené špatným užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci.

 

1.2. Příjem reklamace písemně na adrese společnosti heureka.kurdějov vinařství s.r.o., č.p.16, 693 01, Kurdějov. Nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 541 246 227, a nebo emailem na adrese: info@heurekagurdau.cz. O každé reklamaci je třeba provést záznam prostřednictvím zápisu do předtištěného formuláře reklamačního protokolu, jehož vzor Vám na požádání zašleme e-mailem, poštou, nebo bude přiložen k zásilce Vámi objednaného zboží..

1.3. V případě oprávněné reklamace nese veškeré náklady na dopravu reklamovaného zboží společnost heureka.kurdějov vinařství s.r.o.. K tomu je však nutné zaslat také originál daňového dokladu. Abychom mohli úhradu přepravného zajistit, je nezbytné do reklamačního protokolu uvést číslo účtu, na který Vám má být částka poukázána. Zboží, které reklamujete, prosím nezasílejte na dobírku. Reklamace takto zaslané nebudou přijaty.

  1. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

2.1. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklad osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, případně potvrzený záruční list. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo v delší lhůtě, na které se prodávající a kupující mohou dohodnout.

 

Kupující má nárok na tyto formy odstranění vad:

  1. a) dodání bezvadného zboží za zboží vadné
  2. b) dodání chybějícího množství zboží
  3. c) odstranění vad opravou
  4. d) přiměřená sleva z kupní ceny
  5. e) odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou

 

2.2 Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout po převzetí zboží od prodávajícího. Pokud je zboží předáváno zasilatelskou službou, je kupující povinen ihned prohlédnout zásilku při jejím převzetí.

 

2.3 Podmínky při převzetí zboží

Zasilatelské službě (řidiči) kupující podepíše převzetí zásilky a doklady si ponechá u sebe. Řidič je povinen počkat po dobu nezbytně nutnou (max. 10 min.). Kupující otevře balík a provede běžnou vizuální kontrolu. V případě, že je vše v pořádku, vrátí kupující zasilatelské službě (řidiči) doklady a ten může odjet. V případě, že zboží není v pořádku, je nutné udělat písemný zápis o poškození zboží. Tento písemný zápis musí být podepsaný kupujícím a osobou zastupující zasilatele (řidič). V případě, že by vznikl jakýkoliv problém s řidičem (neochota, nepříjemné jednání) včetně poškozeného zboží nebo poškození balíku, informujte nás o tom neprodleně tel.: 541 246 221, aby mohla být sjednána náprava. Je také nutné udělat písemný zápis o vzniklém problému přímo u řidiče. Bez písemného zápisu na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel. Pokud zboží není ihned překontrolováno zákazníkem na místě, poznačí se přepravci poznámka „přebráno s výhradou“. Pokud má zboží vadu již při převzetí, je kupující povinen do 3 pracovních dnů poškozené zboží vrátit s písemným vyrozuměním (reklamační protokol). Písemné vyrozumění o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno. Kupující písemně vyrozumí do 3 pracovních dnů prodávajícího i při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (faktura, dodací nebo přepravní list) a skutečně dodaném zbožím. Vady, které existovaly v době převzetí zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, co byly zjištěny.

  1. NÁLEŽITOSTI REKLAMAČNÍHO PROTOKOLU

3.1. V tomto písemném vyrozumění musí být uveden název, sídlo a IČO kupujícího a dále číslo balíku, číslo faktury, (popř. její kopie) kód a název zboží, množství a cena bez DPH. Dále je třeba uvést popis vady. K tomuto vyrozumění o vadě se prodávající vyjádří do 3 pracovních dnů.

3.2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování heureka.kurdějov vinařství s.r.o., č.p.16, 693 01, Kurdějov, adresa elektronické pošty info@heurekagurdau.cz, telefon +420 541 246 227.

 

Kurdějově dne 1. října 2021

Jednatel společnosti heureka.kurdějov vinasřtví s.r.o.

platnost od 1.10.2021